Skip links

Detentierecht en
VI-procedures

Eenmaal in detentie bent u onderworpen aan de Dienst Justitiële Inrichtingen. Deze dienst is belast met de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen. Uw vrijheid ligt in geval van detentie in feite in handen van deze dienst. Ook een gedetineerde heeft bepaalde rechten. Deze zijn veelal neergelegd in de Penitentiaire beginselenwet. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld bepaalde bewegingsvrijheid, arbeid, contacten met de buitenwereld, verlof etc.

Door incidenten of ontwikkelingen kan het voorkomen dat bepaalde vrijheden worden afgenomen, verloven niet worden verleend of zelfs sprake kan zijn van disciplinaire sancties. U hebt in bepaalde gevallen de mogelijkheid om hiertegen op te komen. U kunt dan beklag en/of beroep instellen. In sommige gevallen kan het raadzaam zijn hierbij juridische ondersteuning in te schakelen. Met name indien uw belangen groot zijn, is het zaak uw belangen te laten dienen door een deskundige. Koppen & Lut advocaten is u hierbij graag van dienst.

Aan het einde van een gevangenisstraf van meer dan een jaar (zonder voorwaardelijk strafdeel) wordt een veroordeelde (in de regel) voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Het moment waarop dit gebeurt, is afhankelijk van de strafduur. Bij de voorwaardelijke invrijheidstelling worden in bepaalde gevallen bijzondere voorwaarden opgelegd. In dat geval mag zich tijdens de proeftijd niet alleen geen strafbaar feit voordoen, maar dient de veroordeelde zich ook te houden aan andere voorwaarden. Bij overtreding ervan bestaat het risico dat de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt herroepen (al dan niet gedeeltelijk teruggedraaid). Het is echter ook mogelijk dat het OM uw voorwaardelijke invrijheidstelling wenst te voorkomen, bijvoorbeeld omdat zich incidenten hebben voorgedaan in detentie. In dergelijke gevallen kan het OM uitstel of zelfs afstel vorderen. In alle gevallen waarin het OM uw voorwaardelijke invrijheidstelling wenst te voorkomen en/of terug te draaien, zal de rechter zich hierover uitlaten. Het is van groot belang dat u zich hierbij van deskundige bijstand laat voorzien bij uw detentierecht. Uw vrijheid staat immers op het spel. Koppen & Lut advocaten is u graag van dienst bij uw detentierecht.

Return to top of page